Lahingukäsk Punaarmee 8

Lahingukäsk   Punaarmee 8.armeele Eesti vallutamiseks

 

13. juuni 1940

 

Kapten Maksimov

Täiesti salajane

Erilise tähtsusega

 

LAHINGUKÄSK Nr... STAAP PIHKVA linnas

13.6.40. a. 23.30

Kaart 1:100.000 1:200.000

 

1. 8. armee ületab erikäsuga määratud päeval Eesti riigipiiri ja tungib peale üldsuunas VÕRU, VALGA, peaülesandeks on lõigata Eesti sõjavägi ära Läti omast ja hävitada.

 

2. Paremal – 11. laskurdiviis koostöös Punalipulise Balti Laevastikuga tungib RAKVERE peale. Piir sellega – SAMRO järv, PEIPSI järve põhjakallas.

 

3. Mobiilne väegrupp:

a) Mehhaniseeritud korpus – koosseisus: 1. tankibrigaad, 13. tankibrigaad, 35. tankibrigaad ja 15. laskur-kuulipildujabrigaad, 128. laskurdiviis (autotranspordil). Pealetungi lähtealus – STANKI, ZARETÐJE, LJUBJAT, VASSILJEVO.

Ülesanne – esimese päeva lõpuks väegrupil koosseisus 35. tankibrigaad ja 15. laskur-kuulipildujabrigaad vallutada TARTU linn ja piirkond ning kõik EMAJÕE ülepääsukohad, pidades silmas, et see grupp teotseb edasi TAPA suunas.

Kõigi jõududega (korpuse kõik ülejäänud väeosad ja 28.laskurdiviis) vallutada esimese päeva lõpuks TÕRVA, VALGA piirkond, pidades silmas edasitungimist VILJANDI, PAIDE, TALLINNA peale ning osa jõududega vallutada PÄRNU. Riigipiir ületada korpusel raudteelõigus PIHKVA, PETSERI, MIHHALOVA.

Korpusele antakse juurde 55. lennuväebrigaad (44. ja 58. sööstpommitajate polk).

b) 25. ratsaväedivisjon – pealetungi lähtealus MOGILNOJE, LÕSSAJA MUHHA, SIMONOVA. Ülesanne – esimese päeva lõpuks vallutada VIITINA mõisa, KELLOMÄE, LUUTSNIKU mõisa piirkond, Edasi tungida VALGA peale. Riigipiir ületada lõigus MOGILNOJE järv, KUDEBI jõgi.

Väljumiseks LAURA mõisa piirkonda lubatakse kasutada teid RAJA, BABINA (3 km MOGILNOJE järvest loodes), LOKNO, ÐILOVA, LUGI, BABINA, KÕRGESILLA.

 

4. Esimese ešeloni väed:

a) 1.laskurkorpus – koosseisus 24. laskurdiviis, 56. laskurdiviis, 311. ülemjuhataja reservi kahuripolk. Pealetungi lähtejoon KORLÕ, MURZINO, ÐAHNITSÕ; korpuse staap – DUBJAGI. Ülesanne – purustada vastase väed PIUSA (PIMŽA) jõe, PETSERI, IRBOSKA piirkonnas ja esimese päeva lõpuks jõuda peajõududega joonele VÄRSKA, ORAVA jaam, TÄHNA, IGNASE, JÕKSI ning eelväeosadega VÕHANDU jõele. Edasi pidada silmas pealetungi TARTULE.

Piir paremal 8. piirivalvesalgaga PIHKVA järve lõuna- ja läänekallas, PEIPSI järv. Piir vasakul – SOLOVJI, BABJAKOVA, VJAZMOVA, välja arvatud ALAOTSA, KAPERA, VÕRU jaam.

b) 19. laskurkorpus – koosseisus 90. ja 49. laskurdiviis, 40. tankibrigaad, 301. ülemjuhataja reservi haubitsapolk; pealetungi lähtejoon – MÕLOVO, KUVAKINO, välja arvatud MOGILNOJE järv. Korpuse staap – ZAPRUDJE.

Ülesanne – purustada vastane metsades IRBOSKAST edelas ning jõuda esimese päeva lõpuks peajõududega välja joonele MÖLDRI, KIRIKUMÄE järv, HINO järv ning eelväeosadega joonele UUE-SAALUSE mõis, LUUTSNIKU mõis; edasi pidada silmas pealetungi VALGALE.

 

Piir vasakul – Eesti-Läti riigipiir.

c) 28. laskurkorpus – koosseisus 75. ja 42. laskurdiviis; 75.l askurdiviisi lähtealus riigipiiril KUDEBI jõest KUHVA jõeni; 42. laskurdiviis – mööda riigipiiri KUHVA jõest GILEVONI (2868). Korpuse staap – GRIBULI.

Ülesanne – kindlustada ja tagada armee vägede löögirühma tegutsemine Läti poolt küljest.

Piir vasakul – piir erikorpusega.

d) Oudova dessant – 274. laskurpolgul (ilma ühegi pataljonita) 8. ja 9. piirivalvesalga ujuvvahenditel ületada PEIPSI järv OUDOVA piirkonnast lähtudes, maandada dessant KRUNDIKÜLA piirkonnas ja vallutada see piirkond. Järgnevalt, tungides TARTU peale, tõmmata kõrvale enda peale TARTU garnisoni väeosad, kindlustades sellega TARTU linna vallutamine mehhaniseeritud grupi poolt.

5. Lennuvägi – koosseisus 15. lennuväebrigaad (2., 24. sööstpommitajate polk), 55. lennuväebrigaad (44., 58. sööstpommitajate polk), 14.lennuväebrigaad (49. hävituslennuväe polk, 9.  ründelennuväepolk) ülesandega:

a) Koostöö maavägedega (kaasa arvatud Oudova dessant) lahinguväljal vastase purustamisel IRBOSKA, PETSERI, TARTU, VALGA piirkonnas.

b) Hävitada vastase lennuvägi lennuväljadel TARTUS, VÕRUS, PETSERIS, IRBOSKAS ning PIHKVA ja PEIPSI järve flotillid.

c) Purustada vastase garnisonid IRBOSKAS, PETSERIS, VÕRUS, TARTUS ning VOROBJOVKA, TROSTJANKA laager ja tema kolonnid, ning samuti staabid, sidesõlmed ning vägede koondised.

d)Katta õhust PIHKVA suuna maavägede tegutsemine ning samuti Oudova dessandi väljasaatmine ja maabumine.

6.Teise ešeloni väed:

a) 163. laskurdiviis – koonduda 14. 6 päeva lõpuks ALABAÐEVO, SNIGIREVO, SOROKINO, BOROVITÐI piirkonnas, olles valmis alustama pealetungi 1.laskurkorpuse vööndis üldsuunal SENNO, PETSERI, VÕRU.

b) 17. laskurdiviis – koonduda 14.40 päeva lõpuks BARANOVO, ÐTÐERBOVA, RÕTÐKOVO, PALKINO piirkonnas, olles valmis alustama pealetungi üldsuunal MOGILNOJE järv, LAURA mõis, PULLI järv.

7. Piirivalveväed:   

a) 8. piirivalvesalk – julgestada PEIPSI järve idakallast ning takistada vastase dessandi maabumist ja väikeste gruppide tungimist meie territooriumile. Paisata Oudova dessant Peipsi ja Pihkva flotilli alustel vastase territooriumile ning tagada dessandi side armee staabiga Oudova kaudu ning toidumoona, lahingumoona, kütteaine juurdevedu dessandi ning TARTU peale suunatud mehhaniseeritud korpuse väeosade tarbeks.

b) 9. piirivalvesalk – julgestada PIHKVA järve kagu- ja idakallast vastase väikeste gruppide tungimise eest meie territooriumile. PIHKVA järvest Läti piirini paiknevatel väeosadel saada ülesanded 1. ja 19.laskurkorpuse komandörilt.

c) 10. piirivalvesalk – saada ülesanded 28.laskurkorpuse komandörilt.

8. Riigipiiri ületamise aeg – erikäsu põhjal.

9. Armee staabi komandopunkt pealetungi algul – ARESTOVA GORA.

 

8.ARMEE KOMANDÖR

KINDRALLEITNANT

/PJADÕÐEV/

/allkiri/

 

SÕJANÕUKOGU LIIGE

BRIGAADIKOMISSAR

/ÐABALOV/

/allkiri/

 

STAABIÜLEM

KINDRALMAJOR

/PONEDELIN/

/allkiri/

 

RGVA, f. 32578, n. I, s. 24, I 9-11. Tõlge vene keelest

 

 


 

  - Koostas Vaino Kallas